رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

0

سبد خرید شما خالی است.

رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

مقاله مجله پیشرفت های نوین

  • نویسندگان: رضا فطرتی و همکاران
  • نویسنده مسئول: رضا فطرتی
  • عنوان مجله: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش
  • سال: 1398
See Demo

عنوان مقاله:

کارآمدی بر تعهد و پذیرش بر زنان

مقاله رضا فطرتی